Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 13

Maong tan Mauges ya Arari

Maong tan Mauges ya Arari

Naapag so Israel. Diad inlabas na panaon, dakel so ararin nanuley ed saray Israelita, tan maslak et agnanmatoor. Say Jerusalem et dineral na saray taga Babilonia

SINGA impasakbay la nen Jehova, naapag so Israel kayarin imbeneg nen Solomon so dugan panagdayew. Say anak to tan sinmublay ed sikaton manuley a si Rehoboam et maruksa. Kanian, nanrebelde so samploran tribu na Israel tan aporma so amianen a panarian na Israel. Duaran tribu so nansiansian matoor ed poli nen David ed Jerusalem, kanian aporma so abalaten a panarian na Juda.

Pareho iratan a magulo, say manunan rason et andian na pananisia tan agmatulok so arari da. Balet, mas grabe kipapasen na Israel nen say Juda ta saray arari to et nanggawa na palson panagdayew manlapud gapo. Anggano anengneng da iray makapanyarin kimey na saray propeta a singa si Elias tan Eliseo—ya amaoli na inaatey—siansian pinawil na Israel so mauges a kagagawa da. Kaunoran, inabuloyan na Dios so Asirya a deralen so amianen a panarian.

Binmayag so uley na Juda na masudsulok a sakey siglo nen say Israel, balet dineral met itan na Dios. Pigara labat ya ari ed Juda so kinmiwas ed pasakbay na saray propeta na Dios tan angidaulo ya ompawil ira ed si Jehova. Alimbawa, ginapoan nen Arin Josias a linisan so Juda ed palson panagdayew tan inapiger toy templo nen Jehova. Sanen aromog so orihinal a kopya na Ganggan na Dios a niiter panamegley nen Moises, atenyeg so liknaan nen Josias, kanian lalon apakiwas ed kampanyan ginapoan to.

Balet makapaermen ta saray sinmublay ya ari ed Josias et agda inalig so maong ya alimbawa to. Kanian inabuloyan nen Jehova so Babilonia a manakop ed Juda, tan dineral toy Jerusalem pati say templo ditan. Saray akaliktar so inawit ed Babilonia. Impasakbay na Dios a say puersaan ya impanayam da ditan et sabien toy 70 a taon. Say Juda so ag-apanayaman ed loob na 70 a taon—anggad sikaray naabuloyan ya ompawil ed Jerusalem, a singa insipan.

Balet, anggapo la ray manuley ya ari manlapud poli nen David anggad panuley na insipan a Manangisalba, say impasakbay a Mesias. Apaneknekan ed inkiwas na maslak ya arari ed poli nen David a nanuley ed Jerusalem ya aliwan kualipikadon manuley iray agperpekton totoo. Say Mesias labat so talagan kualipikado. Kanian oniay inkuan nen Jehova ed saramay unor ya arari ed poli nen David. “Ekalen mo so balanget. . . . Saya anggapo met la naani, angga ed onsabi so akankanepegan; et sikato naani iter ko ed sikato.”Ezequiel 21:26, 27.

Nibase ed 1 Arari; 2 Arari; 2 Awaran kapitulo 10 anggad 36; Jeremias 25:8-11.