Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 18

Nanggawa si Jesus na Saray Milagro

Nanggawa si Jesus na Saray Milagro

Saray milagro nen Jesus so pakanengnengan no panon ton usaren so pakapanyari to bilang Ari

INIKDAN na Dios si Jesus na pakapanyari a gawaen iray agnagawaan na too. Nanggawa si Jesus na dakdakel a milagro—mabetbet et diad arap na dakel a totoo. Apatnagan ed saratan a milagro a walay pakapanyari nen Jesus a daegen iray kalaban tan saray problema ya agbalot sarag ya ekalen na saray agperpekton totoo. Imanoen pa so pigaran alimbawa.

Kakulangan na naakan tan inumen. Say unonan milagro nen Jesus et impagmaliw ton masamit ya alak so danum. Diad duara nin inkagawa, pinakan toy nilibon totoo a narasan panamegley labat na pigaran tinapay tan sira. Diad saratan ya inkagawa, sinmobra ni ingen so naakan parad amin.

Sakit. Pinaabig nen Jesus iray totoo a walaan na “amin a nengneng na sakit tan amin a nengneng na beblay.” (Mateo 4:23) Pinaabig to iray bulag, telek, aketong, dumurulot, piley, lupoy, tan saray baldado. Amin a klase na sakit et sarasarag ton paabigen.

Kalamidad. Sanen si Jesus tan saray babangatan to so akalugan ed baluto tan wala ira ed pegley na Dayat na Galilea, biglan binmagyo. Natatakot iray babangatan to. Inkuan nen Jesus ed satan a maksil a dagem: “Deen ka, agka onggagalaw!” Insan kinmalma la itan. (Marcos 4:37-39) Diad sananey nin inkagawa, sikatoy nanakar ed tapew na danum legan na makapataktakot a bagyo.Mateo 14:24-33.

Mauges iran espiritu. Saray mauges ya espiritu et mabisbiskeg nen saray totoo. Saray totoon aselepan et anggapoy laban da ed saratan. Balet, dakel iray inkagawa a pinapaway nen Jesus iratan ya espiritu ed totoon sinelepan da, tan manlapu la’d saman et anggapo lay kontrol da ed saray biktima ra. Agtinmakot si Jesus ed saratan ya espiritu. Noagta, saratan a mauges ya espiritu so tinmakot ed sikato lapud amta ra so pakapanyari to.

Ipapatey. Sayan adeskribe ya ‘unor a kabusol’ et agsarag a taloen na totoo. (1 Corinto 15:26) Balet, binilay nen Jesus iray inaatey, singa samay anak a laki na abalon ina tan sakey met ya anak a bii na maer-ermen ya atateng. Diad sakey ya agnalingwanan ya inkagawa, pinaoli nen Jesus so pinabli ton kaaro a si Lazaro diad arap na dakel a mannangis a totoo, anggaman man-apat agew lan inatey! Anggan saramay mamubusol ed si Jesus et anisia iran ginawa to iyan milagro.Juan 11:38-48; 12:9-11.

Akin a ginawa nen Jesus irayan amin a milagro? Agta amin na saraman a totoon tinulongan to et inatey lanlamang? Duga. Balet agmangangga so gunggona na saraman a milagro nen Jesus. Pinaneknekan na saratan a milagro ya amin a makapalikliket a propesiya nipaakar ed panuley na Mesianikon Ari et walaan na basiyan. Agpanduaruwaan a say tinuro na Dios ya Ari et sarag ton paandien so kakulangan na naakan tan inumen, sakit, kalamidad, mauges iran espiritu, odino say ipapatey a mismo. Impanengneng la nen Jesus a sikatoy inikdan na Dios na pakapanyari pian gawaen itan ya amin.

Nibase ed saray libron Mateo, Marcos, Lucas, tan Juan.