Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 12

Giya ed Bilay so Karunongan na Dios

Giya ed Bilay so Karunongan na Dios

Say libro na Uliran so koleksion na impuyan iran simbawa—kaslakan et simbawa nen Solomon—a giya ed inagew-agew a bilay

MARUNONG kasin Manuley si Jehova? Segseguradon naamtaan so ebat diad pangusisa ed simbawan iiter to. Kasin epektibo itan? Kasin say bilay et mas maong tan makabaliksan no iyaplika iratan a simbawa? Angisulat so marunong ya Arin Solomon na nilasus a proberbio. Nipaakar iya ed amin lawarin pamaakaran na bilay. Imanoen pa so pigaran alimbawa.

Panagmatalek ed Dios. Say panmatalek et importante ed maabig a relasyon ed si Jehova. Oniay insulat nen Solomon: “Manmatalek ka ed Jehova ed simoon a pusom, tan agka onsaral ed tapew na dili a pakatalos mo. Dia ed saray amin a dalan mo sikato so bidbiren mo, et sikato itonton to so saray basbas mo.” (Uliran 3:5, 6) Say panmatalek ed Dios panamegley na pangawat ed giya to tan pangunor ed sikato et manresulta ed makabkabaliksan a bilay. No ontan so gawaen na sakey, napaliket toy Jehova tan naebatan To iray isyu a pinalesa na kabusol To, si Satanas.Uliran 27:11.

Maong a panagtrato ed arum. Say simbawa na Dios parad asawan lalaki, asawan bibii, tan ananak et mas nipanpanaon natan. Say simbawa na Dios ed asawan laki et “manliket ka ed asawa na inkaugaw mo,” a kabaliksan toy panmatoor ed asawa to. (Uliran 5:18-20) Marakdakep so impangilitrato na libro na Uliran ed sakey ya asawan bii, a pandinayewan na asawa to tan ananak to. (Uliran, kapitulo 31) Saray anak so bibilinen met a mangunor ed atateng da. (Uliran 6:20) Ipapanengneng met ditan ya importante so pikakaaro, ta say mangisian na inkasikato et magmaliw a makasarili. (Uliran 18:1) Naimpluensiaan itayo na kakaaro, maong man odino mauges, kanian usaren tayoy dunong ed pampili na kaaro.Uliran 13:20; 17:17.

Dugan panangasikaso ed sarili. Karga na libro na Uliran so maabig a simbawa pian napaliisan so sobran panag-inum na alak, pian nawalaan na kalmadon puso parad bunigas tan nalabanan so mauges iran liknaan, tan isisimbawa to met so inkakuli. (Uliran 6:6; 14:30; 20:1) Ipapasakbay to met so makapuy a pansumpalan na panmatalek ed dili a pakatalos a sumlang ed simbawa na Dios. (Uliran 14:12) Papasesegen to itayon protektaan so puso ed mauges iran impluensya, a papanonotan to itayo a “manlapu ed [puso] so saray agus na bilay.”Uliran 4:23.

Apaneknekan na minilyon a totoo ed interon mundo a say pangunor ed saratan a simbawa et pagmaliwen ton mas maabig so bilay. Kanian, dakel so rason pian awaten da si Jehova bilang Manuley da.

Nibase ed libron Uliran.