Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 7

Inliktar na Dios Iray Israelita

Inliktar na Dios Iray Israelita

Sinalot nen Jehova so Ehipto, tan impaway nen Moises iray Israelita ed satan a nasyon. Inikdan ira na Dios na Ganggan panamegley nen Moises

DIAD loob na dakel a taon, nanayam iray Israelita ed Ehipto. Sikaray inmaligwas tan dinmakerakel. Balet, ginmapon manuley so balon Faraon. Sayan manuley et agto kabat si Jose. Apagaan iyan maruksan manuley ed idarakel na saray Israelita, kanian ginawa to iran aripen tan ingganggan to ya amin ya iyanak da a lalaki et ipalner ed Ilog Nilo. Balet, walay makpel ya ina a sinalimbengan toy kapangiyanak ya anak ton laki. Inlugan to ed baskit tan inyamot to ed katalaiban diad gilig na ilog. Aromog na marikit nen Faraon so ugaw, nginaranan to na Moises, tan pinabaleg to ed palasyo na Ehipto.

Sanen 40 años la nen Moises, inyagel to’d Ehipsion kapatas so sakey ya Israelitan aripen tan nanresulta itan ed gulo. Binmatik si Moises ed arawin pasen, a nanayam diman bilang takas. Sanen 80 años la nen Moises, sikatoy imbaki nen Jehova ya ompawil ed Ehipto pian kerewen ed si Faraon ya ibulos so totoo na Dios.

Ag-inmabuloy si Faraon. Kanian indapo na Dios so samploran salot ed Ehipto. Kada onarap si Moises ed si Faraon pian ikdan na tsansan napaliisan so ontumbok a salot, mipaawetan si Faraon tan agto onabuloy ed igaganggan nen Moises tan say Dios to, si Jehova. Kaunoran, say komasamplon salot so amatey ed amin a panguloan na saray Ehipsio, balet ag-inatey iray panguloan na saramay angunor ed si Jehova diad impangipuranis da na dalay imbagat a kordero ed hamba na puerta ra. Nilabsanan na manamatey ya anghel na Dios iraman a kaabungan. Nanlapula’d saman tan bilang pannodnonot ed sayan milagron panangiliktar, tinaon iyan seselebraan na saray Israelita, say tawag da ed satan et Paskua.

Kayari impatey na panguloan ya anak nen Faraon, ingganggan toy Moises tan amin ya Israelita ya ontaynan ed Ehipto. Tampol dan inorganisa so baleg a grupo na totoo tan binmuat ira. Pero, anguman so nonot nen Faraon. Inusilan to ra a kaibay dakel a sundalo tan karwahe to. Singa anggapo lay nabatikan na saray Israelita sanen akasabi ira’d gilig na Ambalangan Dayat. Binelsay nen Jehova so Ambalangan Dayat, pian makadalan iray Israelita ed amagan dalin diad nampegleyan na duaran singa padir a danum! Sanen nanapuran inmusil iray Ehipsio, impawil na Dios so binelsay ton danum, kanian nalner si Faraon tan say armada to.

Diad inlabas na panaon, sanen nankampo iray Israelita ed abay na Palandey Sinai, akisipanan si Jehova ed sikara. Inusar na Dios si Moises bilang manamegley, tan inikdan to so Israel na saray ganggan ya onkanan giya tan proteksion ed sikara. Anggad matoor a manpapasakop so Israel ed si Jehova, agto ira paulyanan tan usaren to itan a nasyon pian nabendisyonan so arum.

Pero, maslak ya Israelita so amaermen ed Dios lapud kakulangan day pananisia. Kanian inabuloyan nen Jehova itan a henerasyon a manlipeng-lipeng ed kalawakan ed loob na 40 taon. Insan, tinuro nen Moises so matunong a si Josue bilang kasalat to. Asabi panaon, akaparaan la ray Israelita ya onloob ed dalin ya insipan na Dios ed si Abraham.

Nibase ed Exodo; Levitico; Numeros; Deuteronomio; Salmo 136:10-15; Gawa 7:17-36.