Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 14

Imbaki na Dios Iray Propeta To

Imbaki na Dios Iray Propeta To

Saray propeta so tinuro nen Jehova a mangipasabi na mensahe nipaakar ed panangukom, malinis a panagdayew, tan panuley na Mesias

LEGAY panaon na arari ed Israel tan Juda, walay espisyal a grupo na lalaki ya angipasabi na mensahe na Dios—saray propeta. Makapadinayew so pananisia tan pakpel na sarayan lalaki. Imanoen pa so apatiran teman impasakbay na saray propeta na Dios.

1. Say kaderal na Jerusalem. Abayag lan impasakbay na saray propeta na Dios a singa di Isaias tan Jeremias a say Jerusalem et naderal tan nataynanan. Malinlinew dan imbaga no akin a sinmanok so Dios ed satan a syudad. Ibabaga na saray manaayam ditan a dadayewen day Jehova balet akibiang ira ed kagagawa na palson relihyon, inkauges, tan gulo.2 Arari 21:10-15; Isaias 3:1-8, 16-26; Jeremias 2:1–3:13.

2. Say pangipawil na malinis a panagdayew. Kalabas na 70 a taon a puersaan ya impanayam na totoo na Dios ed Babilonia, sikaray nibulos. Kaukolan day ompawil ed Jerusalem ya abayag ya ag-apanayaman pian ipaalagey lamet so templo nen Jehova. (Jeremias 46:27; Amos 9:13-15) Manga 200 taon antis ni, impasakbay la nen Isaias so ngaran na mangubkob ed Babilonia—si Ciro—a taloen to itan tan abuloyan to iray totoo na Dios ya ipawil so malinis a panagdayew. Indetalye ni ingen nen Isaias so paraan a gawaen nen Ciro ed panakop.Isaias 44:24–45:3.

3. Say isabi na Mesias tan say panirap to. Say Mesias so iyanak ed baley na Betlehem. (Miqueas 5:2) Sikatoy mapaabeba tan onsabi ed Jerusalem ya akalugan ed asno. (Zacarias 9:9) Anggaman mauyamo tan mapangasi, sikatoy aglabay tan ag-awaten na karaklan. (Isaias 42:1-3; 53:1, 3) Sikatoy managmak na maruksan ipapatey. Anganggad’tan labat kasi so bilay to? Andi, ta say bagat to et onkana a pakaperdonaan na kasalanan na dakel. (Isaias 53:4, 5, 9-12) Nagawa labat itan no sikatoy paolien.

4. Say panuley na Mesias ed dalin. Saray agperpekton totoo et agdan talaga sarag ya uleyan so inkasikara diad mareen a paraan. Say makasarag labat ed satan et say Mesianikon Ari a natawag a Prinsipe na Kareenan. (Isaias 9:6, 7; Jeremias 10:23) Legay panuley to, niwala so kareenan ed limog na amin a totoo tan anggan ed amin ya ayayep. (Isaias 11:3-7) Naekal lay sakit. (Isaias 33:24) Anggan say ipapatey et naekal met la. (Isaias 25:8) Legay uley na Mesias, napaoli ed dalin iray totoon inaatey.Daniel 12:13.

Nibase ed libron Isaias, Jeremias, Daniel, Amos, Miqueas, tan Zacarias.