Onlad karga

Onlad saray karga

Akin ya Usisaen so Biblia?

Akin ya Usisaen so Biblia?

Kabisadom so Biblia? Anggapo lay arum a libro a sankarakelan lan nibunog, likud ed Biblia. Saray totoon nandurumay kultura et naimano ra a say mensahe na Biblia et makaligliwa tan mangiiter na ilalo, tan say simbawa to et praktikal ed inagew-agew a kabibilay. Balet, dakel so totoo natan a dagdaiset so amta ra ed Biblia. Relihyoso ka man odino andi, nayarin labay mon usisaen itan. Imparaan iyan babasaen pian nawalaan kay ideya ed no antoy karga na Biblia.

ANTIS mon igapon basaen so Biblia, magmaong no amtaen mo ni pigaran katuaan nipaakar ed satan. Say tawag met ed satan et Masanton Kasulatan. Diad tua say Biblia et sakey a koleksion na 66 a libro, odino seksion, ya onggapo ed Genesis tan mansampot ed Puyan, odino Apocalipsis.

Siopay Nanlapuan na mensahe na Biblia? Marakep itan a tepet. Say katuaan to, say Kasulatan so insulat na manga 40 a lalaki ed loob na masulok a 1,600 a taon. Pero, ag-ibabaga na saraman a lalaki a sikara so nanlapuan na mensahe na Biblia. Onia so insulat na sakey ed sikara: “Amin a sulat [et] inpuyan na Dios.” (2 Timoteo 3:16) Onia met so imbaga na sakey ni: “Say espiritu nen Jehova nansalita ed panamegley ko, ta say salita to wala ed dilak.” (2 Samuel 23:2) No ontan sirin, ibabaga na saratan a nansulat a si Jehova a Dios, say Sankatagyan a Manuley ed uniberso, so Nanlapuan na mensahe na Biblia. Ipapaamta ra a labay na Dios a sikatoy nakabat na totoo.

Wala ni sananey a kaukolan a naamtaan pian natalosan so Biblia. Saksakey so tema na Kasulatan: say pamaneknek a say Dios so makanepegan a manuley ed katooan panamegley na Panarian to ed tawen. Diad onsublay iran pahina, nanengneng mo no akin a nibagan satan so tema manlapud Genesis anggad Apocalipsis.

Tandaan iraya legan mon uusisaen so mensahe a naromog ed kabkabat a libro ed mundo, say Biblia.

^ par. 9 Walaray nanduruman panangibaga ed saray petsa. Diad sayan babasaen, say labay ya ibaga na C.E. et “Common Era” tan say B.C.E. et “Before the Common Era.” Nanengneng mo iya diad leksab na saray pahina.