Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 8

Akaloob Iray Israelita ed Canaan

Akaloob Iray Israelita ed Canaan

Indaulo nen Josue so Israel a mangubkob ed Canaan. Pinabiskeg nen Jehova iray ukom pian iliktar so totoo to ed pakapapairap

PIGARAN siglo antis ya akaloob so Israel ed Canaan, insipan nen Jehova ya iter to itan a dalin ed poli nen Abraham. Diad panangidaulo nen Josue, akaparaan la ray Israelita a sakopen so Insipan a Dalin.

Inukom na Dios iray Canaanita a makanepegan na kadederal. Kasmak ditan so alablabas iran mabanday a kagagawa ed sekso tan andiay panangasin panagpatey. Kanian, saray syudad na Canaan a kinubkob na saray Israelita so kaukolan a deralen.

Balet, antis iran onloob ed Canaan, angibaki si Josue na duaran espiya, a nanayam ed syudad na Jerico diad abung na sakey a bii a manngaran na Rahab. Pinatuloy nen Rahab iray espiya tan sinalimbengan to ra anggaman amta ton Israelita ira. Walay pananisia nen Rahab ed Dios na saray Israelita, lapud abalitaan to ray panangiliktar nen Jehova ed totoo To. Impansamba to ray espiya a sikato tan say pamilya to et niliktar komon.

Sanen linmoob la ray Israelita ed Canaan pian kubkoben so Jerico, mamilagron inggeba nen Jehova iray padir na Jerico. Nanapura iray sundalo nen Josue tan dineral day syudad, balet inliktar day Rahab tan say pamilya to. Insan, diad anem taon a maples ya impanakop, akubkob nen Josue so baleg a kabiangan na Insipan a Dalin. Kayari to, inapag-apag so dalin ed kada tribu na Israel.

Nen manampot lay andukey a serbisyo nen Josue ed Dios, impatawag to ray Israelita. Sinansakey ton imbaga ed sikara so impantrato nen Jehova ed laklaki ra tan binilin to ran manlingkor ed si Jehova. Balet, kayari impatey nen Josue tan saray mamasiken a kaiba to, imbeneg na saray Israelita si Jehova tan nanlingkor ira ed palson dirios. Diad ngalngali 300 a taon, mabetbet ya agtinulok na nasyon iray ganggan nen Jehova. Legan na satan a panaon, inabuloyan nen Jehova iray kalaban na Israel, singa saray Filisteo, a mamairap ed sikara. Balet nen kinmerew na tulong iray Israelita ed si Jehova, sikatoy anuro na saray ukom—12 ya amin—pian mangisalba ed sikara.

Say panaon na saray Ukom ya adeskribe ed libro ya Uko-ukom so ginmapo ed si Otniel tan anampot ed si Samson, a sankabiskegan a too a nambilay ed dalin. Say katuaan a paulit-ulit a nipabitar ed makapainteres a salaysay ed libro na Biblia ya Uko-ukom et saya: Say katutulok ed si Jehova so manresulta ed saray bendisyon, say agkatutulok balet so mansumpal ed makapuy.

Nibase ed Josue; Uko-ukom; Levitico 18:24, 25.