Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 6

Impansiansia nen Job so Katooran To

Impansiansia nen Job so Katooran To

Kinuestion nen Satanas so katooran nen Job ed Dios, balet nansiansian matoor si Job ed si Jehova

MANSIANSIA kasin matoor so too ed Dios no pirmin nasubok tan anggano anggapoy nagunggona to ed katutulok to? Apalesa tan naebatan itan a tepet, ya ontutukoy ed sakey a too a manngaran na Job.

Sanen wala ni’d Ehipto iray Israelita, si Job, a kanayon nen Abraham, so manaayam ed tatawagen la natan ya Arabia. Kaleganan to, saray anghel ed tawen so nantitipon ed arap na Dios, tan wadman met si Satanas. Diad saman ya impantitipon ed tawen, imbalikas nen Jehova so talek to ed matoor a lingkor ton si Job. Diad tua, inkuan nen Jehova ya anggapo lay kapara nen Job ed katooran. Balet ipipilit nen Satanas a si Job et manlilingkor ed Dios lapu labat ed bendisyon tan proteksion To ed sikato. Inkuan nen Satanas a no naandi so amin a walad si Job, ipulisay toy Dios.

Inabuloyan na Dios si Satanas a paandien ton unona so kayamanan nen Job tan pateyen so ilalak to, insan isublay so bunigas to. Lapud ag-amta nen Job a si Satanas so sengegan na saratan ya amin, agto natalosan no akin ya inabuloyan na Dios a dalanen to irayan subok. Balet, agbalot imbeneg nen Job so Dios.

Walay taloran kunwari a kaaro a linma ed si Job. Diad andurukey ya impansalita ra a nisulat ed libro na Job, inyaakusa ran dudusaen na Dios si Job lapud inyamot to iran kasalanan. Ipipilit da ni ingen ya agnapaliket so Dios na saray lingkor to tan agto ra panmamatalekan. Impulisay nen Job so lingon panagrason da. Matalek ya imbaga nen Job a sikatoy mansiansian matoor anggad patey!

Balet alingo si Job ed sobran impanpaga to ya idepensay inkasikato. Sakey a balolaki a manngaran na Elihu, a mandengdengel ed debati, so nansalita. Sinimbawa nen Elihu si Job lapud agto panamabli ed kirayew na inkasoberano nen Jehova a Dios, a mas importantin maong nen say kirayew na siopaman a too. Kinorehi met nen Elihu iray kunwarin kaaro nen Job.

Insan akitongtong si Jehova a Dios ed si Job, pian ipetek so panag-isip to. Impaimano nen Jehova iray dakel a makapakelaw a palsa pian ipaamta ed si Job so kamelanting na too no ikompara ed kabalgan na Dios. Mapaabeban inawat nen Job so impangipetek na Dios. Si Jehova, a “maabagey a tuloy, tan mapangasi,” so angipawil ed bunigas nen Job, dinoble to so kayaman to, tan inikdan to na samploran ilalak. (Santiago 5:11) Diad impanmatoor to ed si Jehova anggaman ed pirmin subok, naebatan nen Job so akusasyon nen Satanas ya agmansiansian matoor iray totoo ed Dios no sikaray nasubok.

Nibase ed libro a Job.