Onlad karga

Onlad saray karga

Sulat na Mananguley ya Ulop

Sulat na Mananguley ya Ulop

Pinablin Agagi:

Say panangaro ed Dios tan ed totoo so mamapakiwas ed sikatayon ‘onla tan ibangat iray totoo ed amin a nasyon pian magmaliw iran disipulo, a bautismoan ira.’ (Mat. 28:19, 20; Mar. 12:28-31) Mabisbiskeg so masakripisyon aro. Natulongan na satan iramay “walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan.”—Gawa 13:48.

Dati, akapokus tayo ed pan-memorize na saray presentasyon tan pangitilak na saray literatura. Pero natan, kailangan tayon paaligwasen so paraan na pitotongtong tayo. Labay tayon ipanengneng so panangaro ed arum kanian itotongtong tayo ray topic ya labay da. Kailangan tayo sirin so mibagay tan likasen no anto ray pampapagaan tan paninteresan na kada too. Panon ya makatulong iyan brosyur pian nagawaan tayo ’tan?

Walay 12 ya leksion ed sayan brosyur ya mangipaimanod saray kualidad ya kailangan tayon paaligwasen pian nipanengneng so panangaro tan makapanggawa na saray disipulo. Kada leksion et base ed sakey ya salaysay ed Biblia tungkol ed si Jesus odino arum nin ebanghelisador nen inmunan siglo, ya angipanengneng na espisipikon kualidad diad ministeryo. Say goal tayo et aliwan pian i-memorize iray presentasyon, imbes, pian nipanengneng so panangaro ed totoo. Tua, importante so kada kualidad ed amin ya aspekto na ministeryo tayo, pero say pampokusan tayo et no panon ya makatulong iray espisipikon kualidad diad pangigapo na tongtongan, panagpawil, odino pangiyaral na Biblia.

Legan mon aaralen so kada leksion, nonot mo no panon mon nipanengneng so espisipikon kualidad no mitotongtong kad saray totoo diad teritorya yo. Pansagpotan mon paaralemen so panangarom ed si Jehova tan ed totoo. Satan ya panangaro et mas epektibo nen say anggan anton teknik pian nagawaan moy goal mo ya tulongan so arum ya magmaliw ya disipulo.

Misatsalamat kami ed sayan balibalin pribilehyo ya makapanlingkor kaiba kayo. (Sof. 3:9) Komon ta bendisyonan kayo nen Jehova legan yon aaroen iray totoo tan tutulongan iran magmaliw ya disipulo!

Saray agagi yo,

Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova