Onlad karga

Onlad saray karga

PANAGPAWIL

LEKSION 9

Pililikna

Pililikna

Prinsipyo: “Miliket kayo ed saramay manliliket; miakis kayo ed saramay onaakis.”—Roma 12:15.

No Antoy Ginawa nen Jesus

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Marcos 6:30-34. Insan ebatan iraya:

  1.    Akin ya labay komon nen Jesus tan saray apostol to so onla ed “nisulinek a pasen, a siksikara labat”?

  2.   Akin ya pinulongan nin siansia nen Jesus iray totoo?

Antoy Naaralan Tayo ed si Jesus?

2. Walay pililikna tayo no agtayo labat pulongan iray totoo, imbes imalasakit tayo met ira.

Aligen si Jesus

3. Dengel kan maong. Paulyan mo labat ya ibaga na katongtong mo so nalilikna to. Agka onsasalet tan agmo ibabaliwala so nalilikna, panaaburidoan, odino papanisiaan to. No ondengel kad sikato, ipapanengneng mo ya importantid sika so nononoten to.

4. Nonot mo may interesado. Base ed samay impantongtong yo, tepetay sarilim:

  1.    ‘Akin et kailangan ton naamtaan so katuaan?’

  2.   ‘Panon ya makatulong so panaral to na Biblia pian ondakep so bilay to natan tan diad arapen?’

5. Ibagam ed sikato iray impormasyon ya kailangan to. No posible, idemonstran tampol no panon ya naebatan na panag-aral na Biblia iray tepet to tan no panon itan ya makatulong diad praktikal a paraan.