Onlad karga

Onlad saray karga

PANAGPAWIL

LEKSION 8

Maanos

Maanos

Prinsipyo: “Say aro et maanos.”—1 Cor. 13:4.

No Antoy Ginawa nen Jesus

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Juan 7:3-5 tan 1 Corinto 15:3, 4, 7. Insan ebatan iraya:

  1.    Diad gapo, antoy reaksion na saray agagi nen Jesus ed mensahe to?

  2.   Antoy mangipapanengneng ya agsinukoan nen Jesus so agi ton si Santiago?

Antoy Naaralan Tayo ed si Jesus?

2. Kailangan tayoy mananos ta wala ray totoo ya agda tampol awaten so maong a balita.

Aligen si Jesus

3. Salim so arum ya paraan. No agtampol awaten na sakey so panag-aral na Biblia, agmo pipiliten. No matukoy, mangusar ka na saray video odino artikulo pian naamtaan to no antoy gagawaen diad panag-aral na Biblia tan no antoy nitulong na satan ed sikato.

4. Agmo ikokompara. Aga parepareho so totoo. No say sakey ya kapamilya o papawilen mo et manaalangan ya paiyaralan odino agto naawat so sakey ya bangat na Biblia, amtaen no akin. Kasin debotado ed relihyon to? Kasin babawalan o babalawen na kakanayon odino kakaabay da? Ikdan mo na panaon ya pannonotan toy imbagam tan naapresya toy mensahe na Biblia.

5. Ipikasim so interesado. Kerew mod si Jehova ya tulongan to kan mansiansian positibo tan mataktika. Ipikasim ya ikdan To ka na pakatebek pian antam no kapigan mo itunda ya pawilen so sakey ya agmet talaga interesado.—1 Cor. 9:26.