Onlad karga

Onlad saray karga

PANAGPAWIL

LEKSION 7

Ag-onsusuko

Ag-onsusuko

Prinsipyo: “Ag-ira tinmundan nambabangat tan angiyabawag ed maong a balita.”—Gawa 5:42.

No Antoy Ginawa nen Pablo

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Gawa 19:8-10. Insan ebatan iraya:

  1.    Imbes ya ontunda lay Pablo nen wala ray kinmontra ed sikato, akin et agto sinukoan iramay angipanengneng na interes?

  2.   Panon kabetbet ya pinawil nen Pablo iray interesado tan panon kabayag to itan ya ginawa?

Antoy Naaralan Tayo ed si Pablo?

2. Kailangay sagpot tan panaon pian makapan-RV tan makapangigapo na saray panangiyaral na Biblia.

Aligen si Pablo

3. Man-adjust ka depende ed no kapigan available imay too. Tepetay sarilim: ‘Kapigan ko kasi nabanaan? Iner kami kasi posiblin makapantongtong?’ Komon ta akaparaan kan ompawil anggano diad oras ya aliwan kombeniente ed sika.

4. Pantongtongan yoy ipawil mo. Kada no manpatanir ka la, ibagam no anton agew tan oras ka ompawil pian nakatongtong mo lamet. Insan toor moy insipan mo.

5. Agka naeekalay pag-asa. Agmo iisipen ya agla interesado imay too lapu labat ta matalag mon nasasabian ed abung odino lanang ya busy. (1 Cor. 13:4, 7) Pero dapat balanse ka. Tua, agti susukoan imay too pero labay tayon seguradoen ya dugay panguusaran tayod oras tayo.—1 Cor. 9:26.