Onlad karga

Onlad saray karga

PANGIGAPO NA TONGTONGAN

LEKSION 6

Makpel

Makpel

Prinsipyo: “Tinulongan kami na Dios tayo a manpakpel pian nipulong mid sikayo so maong a balita.”—1 Tes. 2:2.

No Antoy Ginawa nen Jesus

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Lucas 19:1-7. Insan ebatan iraya:

  1.    Akin et iniwasan na arum ya totoo si Zaqueo?

  2.   Akin et impulong nin siansia nen Jesus so maong ya balita ed sikato?

Antoy Naaralan Tayo ed si Jesus?

2. Kailangan tayoy manpakpel pian nipulong so mensahe na Panarian ed anggan siopa.

Aligen si Jesus

3. Mantiwala kad si Jehova. Pinabiskeg na espiritu na Dios si Jesus pian makapanpulong, tan sarag ka met ya pabiskegen na satan. (Mat. 10:19, 20; Luc. 4:18) Kerewen ed si Jehova ya ikdan to ka na pakpel pian napulongan iramay totoon parad sika et makapanerbiyos.—Gawa 4:29.

4. Agmo huhusgaan iray totoo. Ompan manaalangan tayon asinggeran so arum lapud itsura, estado ed bilay, odino relihyon da. Pero tandaan:

  1.    Nabasa nen Jehova tan Jesus so walad puso, pero sikatayo, andi.

  2.   Ipapanengneng nen Jehova so panangasi ed amin.

5. Manpakpel ka, pero magmaliw ka met ya mataktika tan malikas. (Mat. 10:16) Agka mikokolkol. Marespeton sampotan so tongtongan no ag-ondengel ed maong a balita so katongtong mo odino no pakaliknam et delikadoy situasyon.—Pro. 17:14.