Onlad karga

Onlad saray karga

PANGIGAPO NA TONGTONGAN

LEKSION 5

Mataktika

Mataktika

Prinsipyo: “Naynay komon a maabig iray salita yo.”—Col. 4:6.

No Antoy Ginawa nen Pablo

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Gawa 17:22, 23. Insan ebatan iraya:

  1.    Antoy alikna nen Pablo nen anengneng toy gagawaen na saray palson relihyon diad Atenas?—Nengnengen so Gawa 17:16.

  2.   Imbes ya balawen nen Pablo iray taga Atenas, panon ton mataktikan inusar iray papanisiaan da pian nipulong so maong ya balita?

Antoy Naaralan Tayo ed si Pablo?

2. Mas ondengel iray totoo no pilien tayo iray ibaga tayo, pati no panon tan kapigan tayo ibaga iratan.

Aligen si Pablo

3. Pilim ya maong iray salitam. Singa bilang, no mitotongtong kad sakey ya aliwan Kristiano, ompan kailangan mon i-adjust so pangipresentam ed Biblia odino say pangipaimanom ed si Jesus.

4. Agmon tampol ipepetek imay too. Paulyan mo labat ya ibaga toy opinyon to. No bilang ta walay imbaga ton kontra ed ibabangat na Biblia, agka ‘bengatbengat ya mansasalita.’ (Sant. 1:19) No ondengel ka ni, naamtaan moy papanisiaan to.—Pro. 20:5.

5. No wala met so duga ed imbaga o gagawaen to, miabobon kad sikato tan komendaan mo. Ompan kokkombinsido ya duga so papanisiaan na relihyon da. Kanian anap mo no dinan iray dugan imbaga o gagawaen to tan miabobon ka, insan kalkalnam ya tulongan ya natalosan to no antoy ibabangat na Biblia.