Onlad karga

Onlad saray karga

PANGIGAPO NA TONGTONGAN

LEKSION 4

Mapaabeba

Mapaabeba

Prinsipyo: “Magmaliw kayon mapaabeba, ya ipasen yon mas atagey so arum nen say sikayo.”—Fil. 2:3.

No Antoy Ginawa nen Pablo

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Gawa 26:2, 3. Insan ebatan iraya:

  1.    Panon mon nibaga ya mapaabeba si Pablo diad impitongtong tod si Arin Agripa?

  2.   Panon ya impaimano nen Pablo si Jehova tan say Kasulatan imbes ya say sarili to?—Nengnengen so Gawa 26:22.

Antoy Naaralan Tayo ed si Pablo?

2. Mas nagustoan day mensahe tayo no mapaabeba tan marespeto tayon ibaga itan.

Aligen si Pablo

3. Agka komon manpapaatagey. Agmo ipapalikna ya amayamay so antam tan amay katongtong mo et anggapoy amta to. Marespeto kan mitongtong ed sikato.

4. Ipaamtam ya say Biblia so lapuan na saray katuaan ya ipupulong mo. Tandaan, say Salitay Dios et ontagos ed puso na totoo. Kanian no usaren mo itan, natulongan mo ran nawalaan na duga tan mabiskeg ya pananisia.

5. Mansiansian mauyamo. Agmo papapawayen ya sika so duga. Agtayo labay so mikolkol. Nipanengneng mon mapaabeba ka no mansiansia kan kalmado tan likasen mo no kapigan ka dapat onalis. (Pro. 17:14; Tito 3:2) Ompan ondengel ira diad onsublay ya iyakar mod sikara no mauyamo kan onebat.