Onlad karga

Onlad saray karga

PANGIGAPO NA TONGTONGAN

LEKSION 3

Maomaong

Maomaong

Prinsipyo: “Say aro et . . . maomaong.”—1 Cor. 13:4.

No Antoy Ginawa nen Jesus

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Juan 9:1-7. Insan ebatan iraya:

  1.    Antoy inmunan ginawa nen Jesus—pinulongan to may bulag ya laki odino pinaabig to?—Nengnengen so Juan 9:35-38.

  2.   Akin et dinmengel laingen may laki ed maong a balita lapud ginawa nen Jesus?

Antoy Naaralan Tayo ed si Jesus?

2. Mas ondengel so sakey ed mensahe tayo no nalikas ton walay malasakit tayod sikato.

Aligen si Jesus

3. Milikna ed samay too. Imadyin moy nalilikna to.

  1.    Tepetay sarilim: ‘Anto ra kasi panaaburidoan to? Anto ra kasi makatulong tan makapainteres ed sikato?’ No ontan so gawaen mo, nipanengneng moy tuan kamaongan.

  2.   Ipanengneng mon importantid sika so ibabaga to diad idengel mon maong. No imbaga tod sika so nalilikna odino problema to, agmo uumanen so topic.

4. Maaro tan marespeton mansalita. Nalikas ed panagsalitam no talagan imamalasakit mo tan labay mon tulongan imay too. Kanian pilim iray salitam, apipiger moy pangibagam, tan agka mangibabaga na makapasakit.

5. Ontulong. Mananap kay pagkakataon ya tulongan imay too. No mangipanengneng tayoy kamaongan, mas baleg so tsansan mitongtong ira ed sikatayo.