Onlad karga

Onlad saray karga

PANGIGAPO NA TONGTONGAN

LEKSION 2

Natural

Natural

Prinsipyo: “Say salitan imbalikas ed dugan panaon et alay abig!”—Pro. 15:23.

No Antoy Ginawa nen Felipe

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Gawa 8:30, 31. Insan ebatan iraya:

  1.    Panon ya inggapo nen Felipe so tongtongan?

  2.   Akin et natnatural iman ya paraan pian nigapo so tongtongan tan walay balon naaralan na samay laki?

Antoy Naaralan Tayo ed si Felipe?

2. No paulyanan tayo labat ya natnatural tan tuloytuloy so tongtongan, mas baleg so tsansan magmaliw ya palagay so loob na katongtong tayo tan ondengel ed mensahe tayo.

Aligen si Felipe

3. Man-obserba. Dakel so naamtaan mo ed ekspresyon na lupa tan kakikiwas na sakey. Kasin singa labay to met so mitongtong? Sarag mon igapoy tongtongan tungkol ed Biblia diad pantepet na, “Amta yo ya . . . ? ” Agmo pipiliten so sakey ya agto labay so mitongtong.

4. Mananos. Agmo iisipen ya kailangan mo lan ipaamtan tampol so katuaan ya walad Biblia. Manalagar ka ni na dugan pagkakataon pian nibagam itan diad natural ya paraan. No maminsan, ompan dia lad onsublay ya pantongtong yo so pangibagam ed satan.

5. Man-adjust. Ompan biglan dumay laen na tongtongan. Kanian akaparaan ka komon ya mangibaga na topic ya maka-relate imay katongtong mo, anggano duma ni itan ed samay labay mon ipresenta.