Onlad karga

Onlad saray karga

PANAGGAWAY DISIPULO

LEKSION 12

Kasil na Linawa

Kasil na Linawa

Prinsipyo: “Say larak tan insenso et mamaliket ed puso; ontan met so masamit a pankakaaro a resultay masimoon a pananimbawa.”—Pro. 27:9.

No Antoy Ginawa nen Jesus

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Marcos 10:17-22. Insan ebatan iraya:

 1.    Anto ray anengneng nen Jesus ya balibalin kualidad na samay mayaman ya manuley?

 2.   Akin et kailangan so panangaro tan pakpel pian nasimbawa nen Jesus imay laki?

Antoy Naaralan Tayo ed si Jesus?

2. Kailangan ya maaro balet ta prangka tayon ibaga ed iyaaralan no anto ray dapat ton paaligwasen ed espiritual.

Aligen si Jesus

3. Tulongan so iyaaralan mo ya manggawa na goal tan sumpalen iratan.

 1.    Usaren so kahon ya “Salim Iyan Gawaen” ed kada leksion na Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan!

 2.   Ipaamtam ed iyaaralan mo iray espisipikon gawaen to pian nasumpal to iray short-term tan long-term goal to.

 3.   Komendaan mon lanang ed saray inaligwasan to.

4. Amtaen iray makakahadlang ed iyaaligwas na iyaaralan mo tan tulongan ya nalampasan to iratan.

 1.    Tepetay sarilim:

  • ‘Anto kasi makakahadlang, akin et anggapo ni plano ton manpabautismo?’

  • ‘Anto kasi nitulong ko?’

 2.   Ipikasim ya onkasil komon so liknaan mo pian prangka pero maaro ya nibagam ed iyaaralan mo iray kailangan ton gawaen.

5. Itunda so ag-onaaligwas ya iyaaralan.

 1.    Pian naamtaan no kasin onaaligwas so iyaaralan mo na Biblia, tepetay sarilim:

  • ‘Kasin iyaaplika to la iray nanaaralan to?’

  • ‘Kasin mimiaral la tan ibabaga to lad arum so nanaaralan to?’

  • ‘No abayag lan iyaaralan, labay to la kasi so magmaliw ya Tasi nen Jehova?’

 2.   No ag-onaaligwas so iyaaralan mo na Biblia:

  • Tepet mo no antoy makakahadlang ed sikato.

  • Mataktikan ipaliwawa no akin ya itundam lay panaaral yo.

  • Ipaamtam ed sikato no anto ray kailangan ton gawaen pian nituloy lamet so panaaral to.