Onlad karga

Onlad saray karga

PANAGGAWAY DISIPULO

LEKSION 11

Simpli

Simpli

Prinsipyo: “Mangusar na salitan mainomay a talosan.”—1 Cor. 14:9.

No Antoy Ginawa nen Jesus

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Mateo 6:25-27. Insan ebatan iraya:

  1.    Anton ilustrasyon so inusar nen Jesus pian ipanengneng ya imamalasakit itayo nen Jehova?

  2.   Anggano amayamay so amta nen Jesus tungkol ed saray manok, anton simplin detalye so nampokusan to? Akin et epektibo iman ya panagbangat?

Antoy Naaralan Tayo ed si Jesus?

2. No simpli so panagbangat tayo, natandaan na totoo so mensahe tayo tan ontagos itan ed puso da.

Aligen si Jesus

3. Agka salita lan salita. Imbes ya ibagam so amin ya antam tungkol ed topic, manpokus ka labat ed leksion ya aaralen yo ya walad publikasyon. Kayarim ya mantepet, alagar mon onebat so iyaaralan. No agto amta so ebat odino kontra ed Biblia so ebat to, mantepet ka ni anggad natalosan to la so aaralen yo. No malinew lad sikato so manunan punto, la kayo lad onsublay.

4. Tulongay iyaaralan mo ya ikonekta iray balon nanaaralan to ed saramay dati to lan amta. Singa bilang, antis yon gapoan so leksion tungkol ed kikioli, marakep no i-rebyu yo nin magano iray naaralan yo tungkol ed kipapasen na inaatey.

5. Mangusar na dugan ilustrasyon. Antis kan mangusar na ilustrasyon, tepetay sarilim:

  1.    ‘Simpli kasi so ilustrasyon?’

  2.   ‘Mainomay kasi itan ya natalosan na iyaaralan ko?’

  3.   ‘Natulongan kasi so iyaaralan ko ya natandaan so manunan punto? Odino amay ilustrasyon labat so natandaan to?’