Onlad karga

Onlad saray karga

PANAGGAWAY DISIPULO

LEKSION 10

Determinado

Determinado

Prinsipyo: “Aliwa labat a say maong a balita nipaakar ed Dios so determinado min inabang ed sikayo, noag pati say mismon bilay mi, ta inar-aro mi kayo.”—1 Tes. 2:8.

No Antoy Ginawa nen Jesus

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Juan 3:1, 2. Insan ebatan iraya:

  1.    Akin et labi so inyakar nen Nicodemo ed si Jesus?—Nengnengen so Juan 12:42, 43.

  2.   Panon ya impanengneng nen Jesus ya sikatoy determinadon manggawa na disipulo?

Antoy Naaralan Tayo ed si Jesus?

2. Nipanengneng tayon inaro tayo ray totoo no determinado tayo ran tulongan ya magmaliw ya disipulo.

Aligen si Jesus

3. Manaral diad oras tan lugar ya kombeniente ed iyaaralan. Ompan walay labay ton agew odino oras ya panaral yo. Mas komportable kasi ed sikato no manaral kayo ed pantratrabahoan to, abung to, o diad publikon lugar? No nayari, man-adjust ka pian makapanaral kayo diad eskedyul o lugar ya labay to.

4. Regular kayon manaral. No bilang agka available, agmo ika-cancel so panaral yo. Imbes, nia ray pigaran suhestion:

  1.    Sarag mo kasin iyaralan diad arum ya agew ed satan lanlamang ya simba?

  2.   Sarag yo kasi manaral diad telepono o panamegley na videoconference?

  3.   Sarag mo kasin ipa-study ed arum ya agi?

5. Ipikasim ya mansiansia kan positibo. Kerew mod si Jehova ya tulongan to kan agbasta sukoan so iyaaralan mo, anggano no maminsan et i-cancel toy panaaral yo odino agton tampol iyaplika iray bilin na Biblia. (Fil. 2:13) Ompan dakel met iray balibalin ugali tan kualidad to, kanian ipikasim ya aratan so pampokusan mo.