Onlad karga

Onlad saray karga

PANGIGAPO NA TONGTONGAN

LEKSION 1

Personal ya Interes

Personal ya Interes

Prinsipyo: “Say aro et . . . agto aanapey dilin pankaabigan to.”—1 Cor. 13:4, 5.

No Antoy Ginawa nen Jesus

1. Bantayan so VIDEO, odino basaen so Juan 4:6-9. Insan ebatan iraya:

  1.    Antis ya akitongtong si Jesus, anto ni inobserbaan to ed samay bii?

  2.   Imbaga nen Jesus: “Ikdan mo ak pay inumen ko.” Akin et epektibo iman pian nigapoy tongtongan?

Antoy Naaralan Tayo ed si Jesus?

2. No igapo tayo ed topic ya makapainteres o labalabay na arum, nayarin balibali so tongtongan tayo.

Aligen si Jesus

3. Mibagay. Agmo ipipilit so imparaan mon presentasyon. Imbes, igapom so tongtongan ed no antoy pampapagaan o paninteresan na arum diad satan ya agew. Tepetay sarilim:

  1.    ‘Antoy balita natan?’

  2.   ‘Antoy bungay sangi na saray kakaabay ko, katrabahok, odino kaklasek?’

4. Man-obserba. Tepetay sarilim:

  1.    ‘Antoy gagawaen to may too? Anto kasi iisipen to?’

  2.   ‘Antoy ipapanengneng na panangawes, itsura, odino abung to tungkol ed papanisiaan o kultura to?’

  3.   ‘Aya kasi so dugan oras na pitongtong ed sikato?’

5. Ondengel.

  1.    Agka salita lan salita.

  2.   Pian ibaga na katongtong mo so nalilikna to, no matukoy, mantepet ka.