Onlad karga

Onlad saray karga

APENDISE C

No Panon ya Iyaral so Biblia Panamegley na Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan!

No Panon ya Iyaral so Biblia Panamegley na Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan!

Dakel ya pikakasi tan research so ginawa pian napawala so Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan! Pian nausar mon maong iyan publikasyon, tumboken irayan paraan diad pangiyaral na Biblia.

Antis kan mangiyaral

 1. 1. Manparaan kan maong. Isip mo no anto ray kailangan, situasyon, tan papanisiaan na iyaaralan mo. Isip mo met no anto ray punto ya agton tampol natalosan odino mairap ton iyaplika. Nengneng mo no panon ya makatulong ed iyaaralan mo so seksion ya “Diskobrien.” No kailangan, usar mo itan legan kayon manaaral.

Legan kayon manaaral

 1. 2. Manpikasi diad gapo tan sampot na panag-aral, puera labat no aglabay na iyaaralan.

 2. 3. Agka salita lan salita. Manpokus ka ed samay leksion tan paulyan mo labat ya ibaga na iyaaralan mo so iisipen to.

 3. 4. No gapoan yoy sakey ya seksion, basa yo nin unona so topic parad satan ya seksion tan ipaimanom so title na arum iran leksion.

 4. 5. No asumpal yo la so sakey ya seksion, usar mo so rebyu ed satan ya seksion pian natandaan na iyaaralan mo iray katuaan ya naaralan to.

 5. 6. Legan yon aaralen so kada leksion:

  1. Basaen iray parapo diad gapo na leksion.

  2. Basaen so amin ya teksto ya akaiyan so “Basaen.”

  3. Basaen so arum ni ran teksto no kailangan.

  4. Bantayan so amin ya video ya akaiyan so “I-play” (no available).

  5. Itepet ed iyaaralan so kada tepet.

  6. Ipaimano so (iray) litrato ed seksion ya “Dakel Ni Naaralan Mo” tan pakomentoan ed iyaaralan.

  7. Usaren so kahon ya “Salim Iyan Gawaen” pian nanengneng na iyaaralan so iyaaligwas to ed espiritual. Paseseg mon salien ton gawaen itan, say arum ni ran goal ya in-set to, odino atan ya dua.

  8. Tepetan moy iyaaralan mo no dinan ed saray artikulo odino video diad seksion ya “Diskobrien” so agusgustoan to nen ipaparaan to so leksion.

  9. Pansagpotan yon sumpalen so kada leksion ed sakey ya sesyon.

Kayari yon nanaral

 1. 7. Nodnonot mo so iyaaralan mo. Ipikasim ed si Jehova ya onaligwas komon so iyaaralan mo tan ikdan To ka na karunongan pian naamtaan mo no panon mo nin natulongan.