Onlad karga

Onlad saray karga

APENDISE B

Panampoten Mo La Kasi so Tongtongan?

Panampoten Mo La Kasi so Tongtongan?

No walay nantepet o angibaga na panaaburidoan to, labalabay tayon ituloy so tongtongan. Mitotongtong tayo ed saray totoo ya walaan na “dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan.”—Gawa 13:48.

Pero panon to no say asabim et mamapasnok, labay toy midebati, odino aga onesel? Kalmado tan mataktika ya panampoten so tongtongan. (Pro. 17:14) Marespeto kan manpatanir pian diad onsublay et ompan mitongtong lad sika.—1 Ped. 2:12.