Onlad karga

Onlad saray karga

APENDISE A

Saray Katuaan ya Labalabay Tayon Ibangat

Saray Katuaan ya Labalabay Tayon Ibangat

Imbaga nen Jesus ya nibiig na saray mapaabeban totoo so katuaan sano narengel da itan. (Juan 10:4, 27) Kanian no mitotongtong tayo ed saray totoo, labay tayon ibaga ed sikara iray simplin katuaan ya walad Biblia. Salim ya ibagay katuaan diad pantepet na: “Amta yo ya . . . ?” odino “Abalitaan yo la ya . . . ?” Insan ka mangusar na (saray) teksto ya mangipaliwawa ed satan ya katuaan. Anggan say pangibaga labat na simplin katuaan ya walad Biblia et makatulong la pian nitanem so katuaan ed puso na sakey, tan sarag itan ya pabalegen na Dios!—1 Cor. 3:6, 7.

 SAY ARAPEN

 1. 1. Ipapanengneng na saray balita tan ugali na totoo natan ya asingger lay pananguman.—Mat. 24:3, 7, 8; Luc. 21:10, 11; 2 Tim. 3:1-5.

 2. 2. Agan balot naderal so dalin.—Sal. 104:5; Ecl. 1:4.

 3. 3. Naayos lay amin ya problema ed kalikasan tan magmaliw lan Paraiso so dalin.—Isa. 35:1, 2; Apo. 11:18.

 4. 4. Anggapo lay amin ya klase na sakit.—Isa. 33:24; 35:5, 6.

 5. 5. Makapambilay ka ya anggapoy anggaan diad dalin.—Sal. 37:29; Mat. 5:5.

 PAMILYA

 1. 6. Nepeg ya “aroen” na asawan laki “so asawa to a singa ed dilin laman to.”—Efe. 5:33; Col. 3:19.

 2. 7. “Nepeg a walaan na aralem a respeto” so asawan bii ed asawa to.—Efe. 5:33; Col. 3:18.

 3. 8. Nepeg ya manmatoor so asawan laki tan asawan bii ed sakey tan sakey.—Mal. 2:16; Mat. 19:4-6, 9; Heb. 13:4.

 4. 9. Saray anak ya rerespetoen tan uunoren day atateng da et maong so pansumpalan da.—Pro. 1:8, 9; Efe. 6:1-3.

NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Licensed under CC BY 4.0. Source.

 DIOS

 1. 10. Walay ngaran na Dios.—Sal. 83:18; Jer. 10:10.

 2. 11. Mitotongtong so Dios ed sikatayo panamegley na Biblia.—2 Tim. 3:16, 17; 2 Ped. 1:20, 21.

 3. 12. Patas so Dios tan “anggapoy lalabien” to.—Deu. 10:17; Gawa 10:34, 35.

 4. 13. Labay itayon tulongan na Dios.—Sal. 46:1; 145:18, 19.

 PIKAKASI

 1. 14. Labay na Dios ya manpikasi tayo ed sikato.—Sal. 62:8; 65:2; 1 Ped. 5:7.

 2. 15. Ibabangat itayo na Biblia no panoy pampikasi.—Mat. 6:7-13; Luc. 11:1-4.

 3. 16. Dapat naynay tayon manpikasi.—Mat. 7:7, 8; 1 Tes. 5:17.

 JESUS

 1. 17. Si Jesus, say sankamaongan ya managbangat, et lanang ya epektibo iray bilin to.—Mat. 6:14, 15, 34; 7:12.

 2. 18. Impasakbay nen Jesus iray nanenengneng tayon nagagawa natan.—Mat. 24:3, 7, 8, 14; Luc. 21:10, 11.

 3. 19. Si Jesus et Anak na Dios.—Mat. 16:16; Juan 3:16; 1 Juan 4:15.

 4. 20. Aliwan si Jesus so Dios ya Makapanyarin-amin.—Juan 14:28; 1 Cor. 11:3.

Based on NASA/Visible Earth imagery

 PANARIAN NA DIOS

 1. 21. Say Panarian na Dios et tuan gobierno diad tawen.—Dan. 2:44; 7:13, 14; Mat. 6:9, 10; Apo. 11:15.

 2. 22. Salatan na Panarian na Dios iray gobierno na totoo.—Sal. 2:7-9; Dan. 2:44.

 3. 23. Say Panarian na Dios labat so saksakey ya solusyon ed amin ya problema na totoo.—Sal. 37:10, 11; 46:9; Isa. 65:21-23.

 IRAP

 1. 24. Aliwan say Dios so panlalapuan na paniirap tayo.—Deu. 32:4; Sant. 1:13.

 2. 25. Si Satanas so manuuley ed mundo.—Luc. 4:5, 6; 1 Juan 5:19.

 3. 26. Imamalasakit na Dios iray maniirap.—Sal. 34:17-19; Isa. 41:10, 13.

 4. 27. Magano lan ekalen na Dios so irap.—Isa. 65:17; Apo. 21:3, 4.

 PATEY

 1. 28. Anggapoy amta na saray inaatey; ag-ira maniirap.—Ecl. 9:5; Juan 11:11-14.

 2. 29. Ag-itayo natulongan o nasakitan na saray inaatey.—Sal. 146:4; Ecl. 9:6, 10.

 3. 30. Nabilay lamet iray inaatey ya inad-aro tayo.—Job 14:13-15; Juan 5:28, 29; Gawa 24:15.

 4. 31. “Anggapo lay patey.”—Apo. 21:3, 4; Isa. 25:8.

 RELIHYON

 1. 32. Aliwan amin ya relihyon et aawaten na Dios.—Jer. 7:11; Mat. 7:13, 14, 21-23.

 2. 33. Kabusol na Dios so pansimpisimpitan.—Isa. 29:13; Miq. 3:11; Mar. 7:6-8.

 3. 34. Aro so pakabidbiran na tuan relihyon.—Miq. 4:3; Juan 13:34, 35.