Onlad karga

Onlad saray karga

Kabuoan ya Bilang ed 2018

Kabuoan ya Bilang ed 2018
 • Branch na Saray Tasi nen Jehova: 87

 • Bilang na Saray Bansan Nanreport: 240

 • Bilang na Saray Kongregasyon: 119,954

 • Inmatendi ed Memoryal Diad Interon Mundo: 20,329,317

 • Saray Akibiang ed Emblema na Memoryal Diad Interon Mundo: 19,521

 • Sankatageyan a Bilang na Saray Manangipalapag *: 8,579,909

 • Average ya Bilang na Manangipalapag ya Manpupulong Kada Bulan: 8,360,594

 • Porsiento na Indakel Kompara ed 2017: 1.4

 • Bilang na Abautismoan *: 281,744

 • Average ya Bilang na Regular Payunir * Kada Bulan: 1,267,808

 • Average ya Bilang na Auxiliary Payunir Kada Bulan: 446,642

 • Oras ya Inusar ed Lawak na Ministeryo: 2,074,655,497

 • Average ya Bilang na Iyaaralan na Biblia * Kada Bulan: 10,079,709

Legan na 2018 ya serbisyon taon, * saray Tasi nen Jehova et nanggastos na masulok ya $214 milyon pian nasuportaan iray espisyal payunir, saray misionero, tan saray manangasikaso na sirkito diad saray asainmin da ed lawak na ministeryo. Diad interon mundo, walay 20,331 ya ordinadon ministro ya manlilingkor ed saray pasilidad na branch. Amin da et membro na Worldwide Order of Special Full-Time Servants of Jehovah’s Witnesses.

^ par. 7 Say manangipalapag et ontutukoy ed sakey ya aktibon mangipapakabat odino mangipupulong ed maong a balita na Panarian na Dios. (Mat 24:14) Parad kompleton eksplinasyon no panon ya naamtaan iyan bilang, nengnengen so artikulo ed jw.org/pag ya “Pigara so Tasi nen Jehova ed Interon Mundo?

^ par. 10 Parad kaaruman ya impormasyon no anto ray nepeg ya gawaen antis ya nabautismoan so sakey bilang Tasi nen Jehova, nengnengen so artikulo ed jw.org/pag ya “Panon Ak ya Magmaliw a Tasi nen Jehova?

^ par. 11 Say payunir et napanuliranan ya bautismadon Tasi ya boluntaryon manguusar na espisipikon karakel na oras kada bulan parad panagpulong na maong a balita.

^ par. 14 Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so artikulo ed jw.org/pag ya “Anto so Panagaral na Biblia?

^ par. 15 Say 2018 ya serbisyon taon et manlapud Setyembre 1, 2017 anggad Agosto 31, 2018.