Onlad karga

Onlad saray karga

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

●○○ UNONAN PITONGTONG

Tepet: Antoy nalilikna na Dios ed saramay impapuson manaanap ed sikato?

Teksto: 1Pe 5:6, 7

Parad Ontumbok: Diad anton paraan ya naiimano itayo na Dios bilang indibidual?

○●○ UNONAN PANAGPAWIL

Tepet: Diad anton paraan ya naiimano itayo na Dios bilang indibidual?

Teksto: Mat 10:29-31

Parad Ontumbok: Panon tayon amta ya natatalosan itayo na Dios?

○○● KOMADUAN PANAGPAWIL

Tepet: Panon tayon amta ya natatalosan itayo na Dios?

Teksto: Sal 139:1, 2, 4

Parad Ontumbok: Panon tayon nagugunggonaan ed panangiyansakit na Dios?