Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

“Itultuloy Yo Irayan Nodnonoten”

“Itultuloy Yo Irayan Nodnonoten”

Ibabaga na Filipos 4:8 ya nodnonoten tayo iray bengatlan tua, importante, matunong, malinis, managyat na panangaro, positibo, maong, tan makapadinayew. Aglabay ya ibaga na saya ya say lanang tayo lan nonoten et nipaakar ed Biblia. Balet say nepeg tayon isipen et saramay makapaliket ed si Jehova, aliwan saramay makaderal ed katooran tayod sikato.​—Sal 19:14.

Aliwan mainomay ya paliisan ya nonoten iray makapuy ya bengatla. Aliwa labat ya sarili tayon kakapuyan so lalabanan tayo, noagta pati say impluensya nen Satanas, say “dios na sayan sistema na mundo.” (2Co 4:4) Lapud kontrolado to so media, dakel ed saray walad TV, radio, Internet, tan saray nababasa tayo et makapuy. No agtayo pilien iray iloob tayod nonot tayo, naimpluensiaan so panagnonot tayo ya anggad naapektoan met lay kagagawa tayo.​—San 1:14, 15.

BANTAYAN SO VIDEO YA PALIISAN IRAY MANDERAL NA KATOORAN—AGMANEPEG YA PANAGLIGLIWAAN, INSAN EBATAN IRAYA:

  • Anto so nenengnengen na brother ed cellphone to, tan antoy epekto na satan ed sikato?

  • Panon ya akatulong ed sikato so Galacia 6:7, 8 tan Salmo 119:37?