Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

SAY PANAG-BANTAYAN

Tepet: Talaga kasin wala ray anghel?

Teksto: Sal 103:20

Pangiyopresi: Nabasa ed sayan Panag-bantayan no antoy ibabaga na Biblia tungkol ed saray anghel tan no antoy epekto da ed bilay tayo.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Kasin say science et kontra ed ibabaga na Biblia?

Teksto: Isa 40:22

Katuaan: Saray ibabaga na Biblia tungkol ed science et duga.

IMBITASYON PARAD SARAY ARAL NA KONGREGASYON (inv)

Pangiyopresi: Labay ta kan imbitaan ed libren paliwawa ya base ed Biblia. Nagawa itan diad Kingdom Hall, say pasen ya pandadayewan mi. [Ikdan na imbitasyon parad aral, ipanengneng no anton oras tan iner nagagawa so aral ed weekend, tan bitlaen so tema na publikon paliwawa.]

Tepet: Asalim lay linmad Kingdom Hall? [No matukoy, ipabantay so video ya Antoy Gagawaen Diad Kingdom Hall?]

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.