Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Ipasal Iran Matoor ya Manlingkor ed si Jehova

Ipasal Iran Matoor ya Manlingkor ed si Jehova

Apaneknekan la ya no ipasal a tampol iray balon publisher ya regular tan maseseg iran mibiang ed panagpulong, magmaliw iran epektibo ya publisher. (Pro 22:6; Fil 3:16) Nia ray pigaran suhestion no panon mon natulongan so iyaaralan mo ya magmaliw ya epektibo ed ministeryo:

  • No naaprobaan so iyaaralan mo ya magmaliw lan unbaptized publisher, ipasal mo lan tampol. (km 8/15 1) Ipurek ed sikato ya importantin iyeskedyul toy sinimba ya pibiang ed ministeryo. (Fil 1:10) Nepeg ya positibo iray iyistoryam ed sikato tungkol ed teritorya. (Fil 4:8) Paseseg mo ya miulop ed manangasikaso na grupo tan arum nin agagi pian makaaral ed sikara.​—Pro 1:5; km 10/12 6 ¶3

  • No abautismoan la so iyaaralan mo, itultuloy mo nin pasesegen tan ipasal ed ministeryo, lalo la no agto ni asumpal ya inaral so libron “Panangaro na Dios.”​km 12/13 7

  • No balon publisher so kaulop mod ministeryo, mangusar kay simplin presentasyon. Kayarim ya narengel so presentasyon to, ibagam iray agustoan mod presentasyon to tan komendaan mo. Mangiter na saray suhestion ya ontulong ed sikaton magmaliw ya mas epektibo.​—km 5/10 7