Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SALMO 119

“Manakar Unong ed Ganggan nen Jehova”

“Manakar Unong ed Ganggan nen Jehova”

Say panakar unong ed ganggan nen Jehova et kabaliksan toy mabulos tayon tumboken so panangigiya na Dios. Dakel so maabig ya alimbawa tayo ed Biblia ya tinumbok day ganggan nen Jehova tan nanmatalek ed sikato, a singa ginawa na salmista.

Say tuan liket et akadepende ed panakar tayo unong ed ganggan na Dios

119:1-8

Impanengneng nen Josue so sigpot ya panagmatalek ed panangiwanwan nen Jehova. Amta to ya kaukolan toy manmatalek ed si Jehova ed interon puso to pian magmaliw ya maliket tan matalona

Say Salita na Dios et mangiter ed sikatayo na pakpel pian nasarag tayo iray subok ed bilay

119:33-40

Impanengneng nen Jeremias so pakpel tan panagmatalek ed si Jehova diad mairap iran kipapasen. Pinansiansia ton simpli so bilay to tan makuli ton sinumpal so asainmin to

Say suston kakabatan ed Salitay Dios et mangiter ed sikatayo na kompiyansa a manpulong

119:41-48

Ag-antakot si Pablo ya ipulong so mensahe na Dios ed anggan siopa. Nanmatalek ed tulong nen Jehova nen makpel ton pinulongan si Gobernador Felix

Diad antoran situasyon ya mas nipanengneng koy kompiyansa no manpupulong ak?

  • Eskuelaan

  • Trabaho

  • Pamilya

  • Arum ni