Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Pasesegen Iray Interesado ya Onatendi ed Saray Aral

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo—Pasesegen Iray Interesado ya Onatendi ed Saray Aral

NO AKIN YA IMPORTANTE: Diad saray aral tayo, regular tayon ‘kakansionan si Jehova’ tan ‘idadayew tayo.’ (Sal 149:1) Dia et nibabangat tayo ya gawaen so linawa na Dios. (Sal 143:10) Maslak et mas onaaligwas iray interesado tan iyaaralan na Biblia no onaatendi la rad saray aral tayo.

NO PANON IYAN NAGAWAAN:

  • Imbitaan ya tampol so interesado anggad posible. Agmo la aalagaren ya niletneg so panagaral na Biblia.—Apo 22:17

  • Ipaliwawam ed sikato no antoy nagagawa ed aral tan no antoy aralen ditan. Makatulong iraya: say imbitasyon parad saray aral na kongregasyon, say video ya Antoy Gagawaen ed Kingdom Hall?, tan saray leksion 5 tan 7 na brosyur ya Linawa nen Jehova

  • Mangiyopresi na tulong. Kasin kaukolan toy naluganan odino tulong pian amta to no antoy nepeg ton isulong? Abayan mo legan na aral, tan inabang iray publikasyon mo. Ipakabat mod arum