Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Saray Nepeg ya Paliisan No Mangiyaaral na Biblia

Saray Nepeg ya Paliisan No Mangiyaaral na Biblia

Dakdakel so Ibaga: Agmo iisipen ya kaukolan mo ya ipaliwawan amin. Angusar si Jesus na saray tepet pian tulongan iray totoon mannonot tan makagawa na dugan konklusyon. (Mat 17:24-27) Makatulong iray tepet pian magmaliw ya mabilabilay so panagaral tan pian naamtaan mo no antoy natatalosan tan papanisiaan na iyaaralan mo. (be 253 ¶3-4) No mantetepet ka, kaukolan ya maanos mon alagaren so ebat. No aliway ebat na iyaaralan mo, imbes ya ibagam ed sikatoy dugan ebat, tulongan mon makagawa na dugan konklusyon diad pangusar na kaaruman ya tepet.(be 238 ¶1-2) Mansalita diad kapeles ya sarag a natalosan na iyaaralan mo ray balon ideya.—be 230 ¶4.

Gawaen ya Komplikado: Paliisan so pangibaga na amin ya antam nipaakar ed topic ya aaralen yo. (Jn 16:12) Manpokus ed manunan punto ya walad parapo. (be 226 ¶4-5) Saray detalye, anggano makapainteres, et nayarin mamakilot ed saray manunan punto. (be 235 ¶3) No atalosan la na iyaaralan mo so manunan punto, onla lad ontumbok ya parapo.

Basta Labat Kobrian so Materyal: Say gagala tayo et sabien so puso na iyaaralan tayo, aliwan basta labat kobrian so materyal. (Luc 24:32) Usaren so pakayari na Salita na Dios tan manpokus ed saray manunan teksto ed aaralen yo. (2Co 10:4; Heb 4:12; be 144 ¶1-3) Mangusar na simpli iran ilustrasyon. (be 245 ¶2-4) Isipen iray problema tan papanisiaan na iyaaralan mo, tan itukoy so leksion ed sikato. Itepet irayad sikato: “Antoy nibagam ed sayan aaralen ta?” “Antoy naaralan tayod saya nipaakar ed si Jehova?” “Panon kan minabang no iyaplikam iya?”—be 238 ¶3-5; 259 ¶1.