Onlad karga

Onlad saray karga

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion Parad Pitongtong

●○○ UNONAN PITONGTONG

Tepet: Panon tayon naamtaan so nagawad arapen?

Teksto: Isa 46:10

Parad Ontumbok: Anto ray impasakbay na Biblia ya nanenengneng tayon nagagawa la natan?

○●○ UNONAN PANAGPAWIL

Tepet: Anto ray impasakbay na Biblia ya nanenengneng tayon nagagawa la natan?

Teksto: 2Ti 3:1-5

Parad Ontumbok: Anto ran bendisyon so imbaga na Dios ya iter to diad arapen?

○○● KOMADUAN PANAGPAWIL

Tepet: Anto ran bendisyon so imbaga na Dios ya iter to diad arapen?

Teksto: Isa 65:21-23

Parad Ontumbok: Antoy gawaen na Anak na Dios pian naawat tayo irayan bendisyon?