Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | GENESIS 20-21

Totooren a Lanang nen Jehova Iray Sipan To

Totooren a Lanang nen Jehova Iray Sipan To

21:1-3, 5-7, 10-12, 14

Inikdan nen Jehova na anak si Abraham tan Sara lapud walay pananisia ra. Diad inlabas na panaon, impanengneng da ya talagan manisia iran tooren nen Jehova iray sipan to ta inmunor irad sikato anggano diad mairap iran situasyon.

No nasusubok ak, panon kon nipanengneng ya manisia ak ya tooren nen Jehova iray sipan to diad arapen? Panon kon napabiskeg so pananisiak?