Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Kasin Makakatulong ed Sika so Usisaen so Kasulatan ya Inagew-agew?

Kasin Makakatulong ed Sika so Usisaen so Kasulatan ya Inagew-agew?

Kasin kaiba ed espiritual ya rotinam so pambasa ed teksto tan komento manlapud Usisaen so Kasulatan ya Inagew-agew? No andi ni, sarag mo kasin ipila itan? Kada kabuasan, dakel so mangikokonsidera na teksto pian nadalepdep da itan ed interon sanagew. (Jos 1:8; Sal 119:97) Panon kan mas natulongan na teksto ed kada agew? Basaen so konteksto na bersikulo pian naamtaan moy detalye na satan. Imanoen so prinsipyon naaralan ditan, tan manisip kay istorya ed Biblia ya walay koneksion tod satan. Insan ka mannonot na praktikal a paraan no iner mo itan nausar. No akabase ed Salita na Dios iray desisyon mo, igiya na satan so bilay mo tan talagan nagunggonaan ka.​—Sal 119:105.

Ikokonsidera na pamilyan Bethel ed interon mundo so Usisaen so Kasulatan ya Inagew-agew kayari almusal. Diad agano ni ran taon, dakel ed saraya so nabantayan ed JW Broadcasting® diad kategorya ya PROGRAMA TAN OKASYON. Kapigan may sampot ya impanbantay mod saratan? Ompan atan so kakkaukolan mo. Singa bilang, antoy epekto na istoryay bilay nen Lot ed saray desisyon mo?

BANTAYAN SO VIDEO YA AGYO AAROEN SO MUNDO (1JN 2:15), INSAN EBATAN IRAYA:

  • Anton prinsipyo na Biblia so angibasiyan ed sayan Morning Worship?

  • Panon ya ipapanengneng na istoryay bilay nen Lot ya mapeligro no aroen tayo so mundo odino saray bengatlan wadtan?​—Ge 13:12; 14:12; 19:3, 12, 13, 24-26

  • Panon tayon nipanengneng ya si Jehova so inaro tayo, aliwan say mundo tan saray bengatlan wadtan?

Panon kon nipanengneng ya papablien koy Salita nen Jehova ed interon sanagew?