Ibabangat nen Abraham ed anak ton si Isaac so nipaakar ed si Jehova

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Pebrero 2020

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong nipaakar ed nagawa diad arapen tan no panon ya sumpalen na Dios iray sipan to.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Sipanan ya Walay Epekto To ed Sika

Anto ran bendisyon so naawat tayo lapud sipan ed si Abraham nilibon taon lay apalabas?

BILAY NA KRISTIANO

Anto ray Naaralan Mo ed Saray Orihinal a Kansion Tayo?

Anto ran praktikal a leksion so naaralan tayo ed saray orihinal a kansion tayo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Sinalatan nen Jehova so Ngaran nen Abram tan Sarai—Akin?

Antoy gawaen mo pian nawalaan kay maong a reputasyon ed Dios, a singa si Abram tan Sarai?

BILAY NA KRISTIANO

No Panon ya Napaelet na Sanasawa so Relasyon Da

Panon ya napaelet na sanasawa so relasyon da no aligen day alimbawa nen Abraham tan Sara?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Dineral na “Ukom na Interon Dalin” so Sodoma tan Gomorra

Antoy ipapasakbay na impaneral nen Jehova ed Sodoma tan Gomorra ed saray totoo natan?

BILAY NA KRISTIANO

Kasin Makakatulong ed Sika so Usisaen so Kasulatan ya Inagew-agew?

Panon ya makatulong ed sika so inagew-agew ya pangusisam ed Salita na Dios?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Totooren a Lanang nen Jehova Iray Sipan To

Panon ya ombiskeg so pananisiam ed saray asumpal ya sipan nen Jehova ed si Abraham tan Sara?