Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ISAIAS 47-51

Manresultad Bendisyon so Pangunor ed si Jehova

Manresultad Bendisyon so Pangunor ed si Jehova

48:17

  • Maaron impanengneng nen Jehova ed sikatayo ‘so dalan a nepeg tayon panakaran’ pian na-enjoy tayoy manbilay. Minabang tayo no sikatoy unoren tayo.

“Kareenan . . . a singa ilog”

48:18

  • Insipan nen Jehova so kareenan ya tuloytuloy a singa ilog

“Inkatunong . . . singa saray daluyon na dayat”

  • Saray gagawaen tayon inkatunong et magmaliw a dakdakel a singa saray daluyon na dayat