Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | ISAIAS 63-66

Say Balon Tawen tan Balon Dalin so Panlapuan na Baleg a Liket

Say Balon Tawen tan Balon Dalin so Panlapuan na Baleg a Liket

Say sipan na Dios ya panangipawil a nabasad Isaias kapitulo 65 et segseguradon nagawa.

Manggawa si Jehova na balon tawen tan balon dalin, ya ditan et agla nanonotan iray apalabas a bengatla

65:17

Anto so balon tawen?

  • Sakey a balon gobierno ya gawaen ton maabig so kipapasen diad dalin

  • Niletneg iya nen 1914 nen nitrono si Kristo bilang Ari na Panarian na Dios

Anto so balon dalin?

  • Totoon nanlapud amin ya bansa, lenguahe, tan lahi ya maliket a manpapasakop ed uley na balon gobierno ed tawen

Panon ya agla nanonotan iray apalabas a bengatla?

  • Saray lapuan na ansakisakit iran agawa a walad memorya tayo—pisikal, mental, tan emosyonal—et naandi la

  • Saray matoor a totoo et na-enjoy dan maong so manbilay tan say nanonotan da et saray balibalin naeksperiensya da ed kada agew