Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Manliket ed Ilalo Yo

Manliket ed Ilalo Yo

Say ilalo et singa angkla. (Heb 6:19) Ontulong itan ed sikatayo pian agnaderal so espiritualidad tayo no nipapaarap tayo ed saray singa bagyon problema. (1Ti 1:18, 19) Nayarin kaibad satan so pakadismaya, problemad pinansyal, abayag lan sakit, impatey na inad-aro, odino antokaman a maneral ed integridad tayo.

Say pananisia tan ilalo so ontulong ed sikatayo pian malinew a nanengneng so insipan a bendisyon. (2Co 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27) Kanian, balanglan diad tawen o dalin so ilalo tayo, pabiskegen tayo itan diad pandalepdep ed saray sipan ya nabasad Salita na Dios. Diad ontan, mas mainomay tayon pansiansiaen so liket tayo no ondadalan tayod mairap a subok.1Pe 1:6, 7.

BANTAYAN SO VIDEO YA MANLIKET ED ILALO, INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Akin ya balibalin aligen so maong ya alimbawa nen Moises?

  • Anto so responsabilidad na saray ulo na pamilya?

  • Anto ran topic so nayarin pantongtongan yo ed Panagdayew na Pamilya yo?

  • Panon ya makatulong ed sika so ilalo pian nasarag mon arapen iray subok?

  • Antoy labalabay mon nagawad arapen?