Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Usaren so Pakatebek Diad Pangiyopresi ed Saray Literatura

Usaren so Pakatebek Diad Pangiyopresi ed Saray Literatura

Imbaga nen Jesus: “Inawat yon anggapoy bayar, iter yon anggapoy bayar.” (Mat 10:8) Tutumboken tayo itan ya malinew ya instruksion kanian agtayo papabayaran iray iiter tayon Biblia odino literaturan based Biblia. (2Co 2:17) Balet, karga na sarayan publikasyon iray mablin katuaan a nanlapud Salita na Dios. Baleg so sagpot tan gastos diad pangiimprinta tan pangipapawit na literatura ed saray kongregasyon ed interon mundo. Kanian mangala tayo labat na kaukolan tayo.

Usaren so pakatebek no mangiiter tayoy literatura ed arum, anggan diad public witnessing. (Mat 7:6) Imbes ya basta labat iderew so literatura ed saray ondadalan, mitongtong ed sikara pian naamtaan no interesado ira. Kasin on so ebat mo ed anggan sakey ed saray tepet diad kahon? No agka segurado no interesado so sakey, mas maong no ikdan la na tract. Siempre, no onkerew na magasin odino arum ya publikasyon, maliket tayon ikdan.Pro 3:27, 28.