Onlad karga

Onlad saray karga

BILAY NA KRISTIANO

Tulongan Iray Anak Mo ya Nawalaan na Mabiskeg a Pananisia ed Manamalsa

Tulongan Iray Anak Mo ya Nawalaan na Mabiskeg a Pananisia ed Manamalsa

Iyaabawag na palsa so gloria nen Jehova. (Sal 19:1-4; 139:14) Balet ibabangat na mundo na Diablo iray teorya ed inggapo na bilay ya agmamapagalang ed Dios. (Rom 1:18-25) Antoy gawaen mo pian agnaimpluensyaan so nonot tan puso na saray anak mo na ontan iran ideya? Anggan ugaw ni ra et tulongan la ra ya nawalaan na pananisia ya tua si Jehova tan walay malasakit tod sikara. (2Co 10:4, 5; Efe 6:16) Amtaen no anton talagay nononoten da nipaakar ed saray ibabangat ed eskuelaan, tan usaren so amin ya nayarin makatulong ed sikara pian nasabi puso ra.Pro 20:5; San 1:19.

BANTAYAN SO VIDEO YA NO ANTOY IBABAGA NA ARUM YA KABATAAN—PANISIA ED DIOS, TAN PANTONTONGAN IRAYAN TEPET:

  • Anto so maslak ya ibabaga na arum nipaakar ed panisia ed Dios?

  • Antoy ibabangat ed eskuelaan yo?

  • Antoy akakombinse ed sika ya tua si Jehova?

  • Panon mon natulongan so arum ya natalosan a say Dios so amalsa ed amin a bengatla?