Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | SANTIAGO 3-5

Ipanengneng so Karunongan a Manlalapud Dios

Ipanengneng so Karunongan a Manlalapud Dios

3:17

Say karunongan a manlalapud si Jehova et mausa-usar. Singa bilang, makatulong iya pian makapikareenan tayo ed agagi tayo. No talagan walad sikatayo so karunongan a nanlapud Dios, napatnagan itan ed ugali tan kagagawa tayo.

TEPETAN SO SARILIM: ‘Dinan ed sarayan aspekto na karunongan a manlalapud Dios so nipanengneng ko diad agano ni? Panon ko nin mas nipanengneng so arum ed saraya?’

  • Malinis

  • Mareen

  • Makatunongan

  • Akaparaan ya ontulok

  • Napno na panangasi tan maong a bunga

  • Agmanlalabi

  • Agmansimpisimpitan