Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | 2 PEDRO 1-3

“Sankanonot a Lanang so Isabi na Agew nen Jehova”

“Sankanonot a Lanang so Isabi na Agew nen Jehova”

3:11, 12

Diad aturon panaon nen Jehova, ipaakseb ton tampol so hustisya. Kasin nanengneng ed kabibilay tayo ya akaparaan tayo ed isabi na agew nen Jehova?

Antoy kabaliksan na ‘pambilay a masanto tan saray gawa tayo et pakapatnagan na debosyon ed Dios’?

  • Kaukolan tayoy mansiansian malinis ed moral tan idepensa so pananisia tayo

  • Kaukolan ya regular tayon gawaen iray espiritual ya aktibidad, balanglan diad publiko tan no bukbukor tayo