Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | 1 PEDRO 1-2

“Nepeg a Magmaliw Kayon Masanto”

“Nepeg a Magmaliw Kayon Masanto”

1:14-16

Kaukolan ya magmaliw itayon masanto, odino malinis, pian awaten nen Jehova so panagdayew tayo. Antoy labay ya ibaga na pagmaliw ya malinis ed . . .

  • espiritual?

  • moral?

  • pisikal?