Lilinisan so stadium diad Frankfurt, Germany, antis na kombension

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Oktubre 2019

Suhestion Parad Pitongtong

Suhestion parad pitongtong no akin ya maniirap tayo tan no antoy nalilikna na Dios ed paniirap tayo.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Ipanengneng so Karunongan a Manlalapud Dios

Panon ya makatulong so karunongan a manlalapud Dios diad inagew-agew a panagbilay tayo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Nepeg a Magmaliw Kayon Masanto”

Akin ya kaukolan tayoy magmaliw a masanto?

BILAY NA KRISTIANO

Inar-aro nen Jehova Iray Mapalinis a Totoo

Antoy epekto na panmoria tayod kalinisan ed relasyon tayod Dios?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Asingger Lay Anggaan na Amin a Bengatla”

Antoy nepeg ya epekto na onsabin baleg a kairapan ed bilay tayo?

BILAY NA KRISTIANO

Napakiwas Lapud Maabig ya Ugali tan Aralem a Respeto

Panon ya saramay aliwan Tasi so asawa ra et naalig day Kristo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

“Sankanonot a Lanang so Isabi na Agew nen Jehova”

Panon mon nipanengneng ya sankanonot mon lanang so isabi na agew nen Jehova?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Panon Kamabli ed Sika so Salita na Dios?

Panon tayon nipanengneng ya papablien tayo so Salita na Dios?