Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Aro so Pakabidbiran na Saray Tuan Kristiano—Panliketan so Katuaan

Aro so Pakabidbiran na Saray Tuan Kristiano—Panliketan so Katuaan

NO AKIN YA IMPORTANTE: Pian naalig tayoy Jesus, nepeg tayon tasian so katuaan nipaakar ed saray gagala na Dios. (Jn 18:37) Nepeg tayo met ya panliketan so katuaan, mansalita tayo na katuaan, tan nodnonoten tayo so amin a bengatlan tua, anggano manbibilay tayod mundo ya napnoy katilaan tan ag-inkatunong.​—1Co 13:6; Fil 4:8.

NO PANON IYAN NAGAWAAN:

  • Magmaliw ya determinadon ag-ondengel odino mangikayat na makaderal ya tsismis.—1Tes 4:11

  • Agtayo nepeg ya panliketan so paniirap na arum

  • Panliketan iray positibo tan makapaseseg a bengatla

BANTAYAN SO VIDEO YA “MANAAROAN KAYO”​—PANLIKETAN SO KATUAAN, ALIWAN SAY AG-INKATUNONG INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Diad anton paraan ya si Debbie et ‘panliliketan toy ag-inkatunong’?

  • Antoy ginawa nen Alice pian magmaliw ya positibo so tongtongan da nen Debbie?

  • Anto ray maong ya bengatlan sarag tayon itongtong?

Panliketan so katuaan, aliwan say ag-inkatunong