Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JUAN 15-17

“Agkayo Kabiangay Mundo”

“Agkayo Kabiangay Mundo”

15:19, 21; 16:33

  • Nibagan tinalo nen Jesus so mundo ta agto itan inalig diad anggan anton paraan

  • Kaukolan ya manpakpel iray papatumbok nen Jesus pian ag-ira naimpluensyaan na ugali tan kagagawa na totoo ed mundo

  • No dalepdepen tayoy alimbawa nen Jesus ya tinalo toy mundo, makapanpakpel tayo pian sikatoy naalig tayo