Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

ONLIING!

Tepet: Akin ya importantin manparaan tayo parad saray trahedya o kalamidad?

Teksto: Pro 27:12

Pangiyopresi: Nabasa ed sayan magasin no antoy dapat tayon gawaen antis, legan, tan kayari na trahedya o kalamidad.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Panon tayon nipanengneng ya inaro tayoy Dios?

Teksto: 1Jn 5:3

Katuaan: Nipanengneng tayo ya inaro tayoy Dios no unoren tayo ray ganggan to.

TALAGA KASIN NABILAY LAMET IRAY INAATEY? (T-35)

Tepet: Dakel so maong a totoo ed mundo ya manseselebra na tinaon ya piesta pian pagalangan iray inaatey. Posible kasin nabilay lamet iray inad-aro tayon inatey la?

Teksto: Gaw 24:15

Pangiyopresi: Nabasa ed sayan tract no talaga kasin nabilay lamet iray inaatey. [No posible, ipabantay so video ya Wala Kasi Ilalo na Saray Inatey?]

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.