Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | JOEL 1-3

“Manpropesiya Iray Ananak Yon Lalaki tan Bibii”

“Manpropesiya Iray Ananak Yon Lalaki tan Bibii”

2:28, 29

Saray alanaan a Kristiano et mibibiang ed kimey ya panagpropesiya. Mansasalita ira tungkol ed “makapadinayew iran gawa na Dios” tan ipupulong da so “maong a balita na Panarian.” (Gaw 2:11, 17-21; Mat 24:14) Susuportaan ira na arum a karnero ed sayan kimey

2:32

Antoy labay ya ibaga na ‘itawag ed ngaran nen Jehova’?

  • Kabaten so ngaran

  • Respetoen so ngaran

  • Manmatalek ed samay akan-ngaran

Tepetay sarilim, ‘Anto ray nagawaan ko pian nasuportaan ko ray alanaan ed kimey ya panagpropesiya?’