Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | OSEAS 8-14

Iter Moy Sankaabigan Mo ed si Jehova

Iter Moy Sankaabigan Mo ed si Jehova

14:2, 4, 9

Napaliket moy Jehova tan nabendisyonan ka no iter moy sankaabigan mo ed sikato

SAY RELASYON MO ED SI JEHOVA

  1. Iter moy bagat a panangidayew ed si Jehova

  2. Perdonaen, abobonan, tan pikaaroan ka nen Jehova

  3. Naeksperiensyam ya talagan parad pankaabigan mo so pangunor ed saray ganggan nen Jehova, tan mas lalo kan napakiwas ya mangirayew ed sikato

Anto ray paraan ya niiter koy sankaabigan ko ed si Jehova?